Cơ cấu tổ chức

arArabic


Ths Lê Thị Khuyên
Trưởng Bộ môn
Tel: 0978611636
Email: lekhuyenvnu@gmail.com

Ths Phạm Thị Thùy Vân
Phó trưởng Bộ môn
Tel: 0978555798
Email: leilapham89@gmail.com

Ths Nguyễn Hồng Hạnh
Giảng viên
Tel: 0911538738
Email: honghanh.nguyen.89@icloud.com

Ths Nguyễn Linh Chi
Giảng viên
Tel: 0396978422
Email: linhchi.ulis@gmail.com

Ths Nguyễn Kim Anh
Giảng viên
Tel: 0394039292
Email: kimanh.ar@gmail.com

Ths Hoàng Thu Minh
Giảng viên
Tel: 0912440530

Ths Phan Thu Phương
Giảng viên
Tel: 0974368598
Email: phanthuphuong1510@gmail.com

Vương Thị Thu
Giảng viên
Tel: 0972816538
Email: vuongthucva98@gmail.com

Nguyễn Thị Hạnh
Chuyên viên
Tel: 0965767128
Email: vpkarap.ulis@gmail.com

TS Moustafa Halil
Chuyên Gia
Ai Cập

TS Samy Abousamada
Chuyên gia
Ai Cập

arArabic