Category Archives: Thời khóa biểu

TB đăng ký học học kỳ 2 năm học 2022-2023

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy năm học và Kế hoạch giảng dạy các học phần chung họckỳ II năm học 2022-2023, Phòng Đào tạo thông báo việc đăng ký lớp học phần cho sinh viên đại học chính quy các khóa từ khóa QH2017.F.1