TB học Giáo dục thể chất cho SV chưa hoàn thành GDTC

Phòng Đào tạo kính gửi các khoa đào tạo TB giảng dạy học phần Giáo dục thể chất cho sinh viên tất cả các khoá từ QH2021.F1 trở về trước, chưa hoàn thành học phần GDTC.

– Địa điểm: khu Liên hợp thể thao ĐHNN (số 2 Phạm Văn Đồng)

– Thời gian: Tháng 7/2023

Đối với sinh viên: 

1/ Đọc kỹ TB và đăng ký học đúng thời gian, cách thức. SV đăng ký trực tuyến theo link trong trong báo.

2/ Tất cả sinh viên chưa hoàn thành HP GDTC đăng ký học theo kế hoạch của nhà trường, NẾU KHÔNG THAM GIA HỌC KHOÁ NÀY, học vào tháng 7/2023, sinh viên tham gia học các khoá khác và thực hiện theo các yêu cầu về khoá học của Trung tâm GDTC&TT.

Lưu ý: Khoá học này không bao gồm GDQPAN, SV chưa học GDQPAN sẽ học trên HOÀ LẠC vào tháng 6/2023.

(Có thể phải học ghép vs các trường khác và theo lịch Trung tâm sắp xếp, do vậy sinh viên được khuyến khích tham gia đợt học này).