TB lịch thi môn chung học kỳ 2 2022-2023 khoá QH19,20,21

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy năm học 2022-2023,
Nhà trường thông báo việc tổ chức thi hết các học phần chung học kỳ 2 năm học
2022-2023, cụ thể xem trong file đính kèm.